21/02/1400-13:42

آزمایش چهل و سوم درس فیزیک پایه یازدهم

موضوع:چگونه آهنربا درست کنیم و چگونه خاصیت آهنربایی را از بین ببریم مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

آزمایش چهل و سومدرس فیزیک پایه یازدهمموضوع:چگونه آهنربا درست کنیم و چگونه خاصیت آهنربایی را از بین ببریممدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان