21/02/1400-13:41

آزمایش چهل و دوم درس شیمی پایه دهم

موضوع:رسانایی الکتریکی محلولها مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

آزمایش چهل و دومدرس شیمی پایه دهمموضوع:رسانایی الکتریکی محلولهامدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان