21/02/1400-13:38

آزمایش چهل و یکم درس زیست پایه یازدهم

موضوع:اثر دما بر فعالیت آنزیم ها مدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

آزمایش چهل و یکمدرس زیست پایه یازدهمموضوع:اثر دما بر فعالیت آنزیم هامدرس آقای انساء دبیر ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان