25/01/1400-10:30

برگزاري كلاس كنكور درس گسسته رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي فرهنگ

برگزاري كلاس كنكور درس گسسته رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي فرهنگ

برگزاري كلاس كنكور درس گسسته رشته رياضي توسط دبير ارزشمند جناب آقاي فرهنگ


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان