13/11/1399-08:18

فیلم آموزشی المپیاد ریاضی و کامپیوتر مبحث نظریه اعداد قسمت اول

فیلم آموزشی المپیاد ریاضی و کامپیوتر مبحث نظریه اعداد قسمت اول

فیلم آموزشی المپیاد ریاضی و کامپیوتر مبحث نظریه اعداد قسمت اول

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان