15/10/1394-13:12

گروه شیمی دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

مقالات گروه شیمی دبیرستان الغدیر در مورد ساختار مولکولی و آفت کش ها