06/05/1394-09:32

ترمودینامیک

برای توصیف رفتار یک جسم باید ...

مشاهده متن کتاب بهمراه تست