19/09/1393-13:08

توصیه کاربردي به دانش آموزان 2

توصیه ‏های کاربردی به دانش ‏آموزان عزیز جهت موفقیت با موضوع : عادت

می‏توان گفت که عادت واکنش خود به خود یا شرطی شدن، به یک محرک است. به طور معمول انجام هر کاری با عادت‏های شما در ارتباط است.

انسان‏های موفق و شاد از عادت‏های خوب بهره‏ منداند که بر فضای زندگی آن‏ها تأثیر مطلوب می‏گذارد، اشخاص ناموفق و ناراضیاز عادت‏ هایی برخوردارند که مانع از پیشرفت آن‏ها می‏شود.

خوشبختانه، همه‏ی عادت‏ها آموختنی هستند،می‏توانید هر هدف مطلوبی را که ارزیابی می‏کنید، بیاموزید، می‏توانید با کمی تلاشبه عادت‏ های جدید و مطلوب برسید.

عادت، خوب یا بد، کاری است که به طور طبیعی و به سادگی انجام می‏دهید و نیازی به فکر یا تلاش درباره‏ی آن ندارید. وقتی عادت‏ ها آموخته می ‏شوند، قدرت محرک ه‏ای از خود ایجاد می‏کنند. واکنش‏ های شما را به حوادث دنیایتان کنترل می‏ نمایند. عادت زمانی که شکل می‏ گیرد دیگر از بین نمی‏ رود. تنهامی‏توان جای آن را با یک عادت جدیدتر و بهتر عوض کرد. ما ابتدا عادت‏ هایمان را شکل می‏دهیم سپس این عادت‏ها رفتارها را مشخص می‏کنند.

«گوته» فیلسوف آلمانی می‏گوید: هر کاری قبل ازاین  که آسان شود دشوار است. برای ایجادعادت‏ های جدید و رسیدن به اندیشه و رفتار جدید، به نظم و ترتیب فراوانی احتیاجدارید. اما وقتی این عادت‏ ها را در خود ایجاد می‏کنید، آن‏ها به شما امکان می‏دهندتا بی ‏اینکه به اندازه‏ ی گذشته بکوشید تا عادت‏ ها جدید و بیشتری بیاموزید.

ایجاد عادت‏های خوب دشوار است اما می‏توان باعادت‏ های خوب به راحتی زندگی کرد، عادت‏ های بد به راحتی ایجاد می ‏شوند اما زندگی کردن با آنها دشوار است. عادت‏های شما، شکست یا موفقیت زندگی شما را مشخص می‏سازد.

کار شما دانش ‏آموزان عزیز باید این باشد که عادت‏ های خوب را شکل دهید و از آنها برای رسیدن به موفقیت بهره ‏برداری کنید.