24/08/1393-13:29

توصیه کاربردي به دانش آموزان

هرگاه خداوند بخواهد بنده اي را خوار کند دانش را از او دور می کند.

مشاهده مقاله