26/09/1390-12:49

طرح سوال

در صدد این هستیم با طرح مسائلی از دنیای فیزیک، خود را بیازمایید و پاسخ آن را به آدرس مدرسه ارسال نمایید. سوالات از این قرارند:

1- انرژی درونی 1 گرم آب 100 درجه بیشتر است یا 100 گرم آب 1 درجه؟

2- در ضمن افتادن برگ درخت افرا، حرکت آن چگونه است؟(بررسی فیزیک کنید) با افزایش ارتفاع سقوط، حرکت این برگ چه تغییری می‌کند؟

3- تعداد کهکشان‌ها در عالم را چقدر تخمین می‌زنید؟ و در هر کهکشان چند ستاره موجود است؟ این مقدار کهکشان چند درصد کل عالم می‌باشد؟

پاسخ‌های خود را با ذکر نام و مشخصات دقیق به آدرس ایمیل مدرسه ارسال کنید.