20/02/1391-12:26

بازديد از ايران خوردو و اردوي سد شياده

گزارش اردوی بازدید یک روزه‌ی دانش‌آموزی پایه اول دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل از «ایران خودرو» و «سد شیاده»

دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان غیردولتی الغدیر به تعداد 105 نفر مورخ 14 اردیبهشت 91 به منظور بازدید ازایران خودروی مازندران در شهرک صنعتی رجه و سد شیاده در بندپی غربی اعزام گردیدند.
الف) ضرورت نحوه اجرا و اهدافاردو
به منظور آشنایی دانش‌آموزان با مراحل جمع‌بندی قطعات خوردو و همچنین در پی ایجاد فضای شاد جهت تنوع بخشیدن به جریان آموزشی و تربیتی اردوی سد شیاده واقع در بندپی غربی صورت پذیرفت.
ب) امکانات تهیه شده:
برای اجرای این اردو دو اتوبوس به انضمام جعبه‌های کمک‌های اولیه اولیه و مجوز رسمی از اداره آموزش و پرورششهرستان بابل به همراه دو نفر از معاونین و دو نفر از مربیان تربیتی انجام شد.

* در پایان ضمن نظر خواهی ازدانش‌آموزان از نحوه و زمان اجرای اردو و بازدید مورد نظر آن‌ها ضمن ابراز رضایت،خواهان اجرای اردوهای بیشتری از این نوع بودند.با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان