23/01/1391-11:35

شماره 19 مبين منتشر شد

فصلنامه‌ي فرهنگي و تربيتي مبين (نشريه داخلي دبيرستان غيردولتي الغدير) بهار 1391 شماره‌ي 19 منتشر شد.

دبيرستان غيردولتي الغدير بابل فصلنامه‌ي
فرهنگي و تربيتي «مبين» را با عناوين زير متشر كرد:


بهار، تحول در طبيعت، تحول در تربيت (سخن نخست)

انتظار (عقايد)

تغذيه و رژيم‌درماني (بهداشت در اسلام)

فرمول شادي (مشاوره)

نيايشي از جنس آسمان (انشاي نماز)

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان