11/09/1402-09:01

کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور

کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور

کسب مدال برنز در لیگ علمی پایای کشور

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان