16/07/1402-12:41

قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

قبول شدگان کنکور سراسری 1402 دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان