11/05/1402-12:41

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان الغدیر سال تحصیلی 1403 - 1402

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان الغدیر سال تحصیلی 1403 - 1402

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان