16/05/1400-13:00

قبول شدگان تجربی پایه دهم

قبول شدگان تجربی پایه دهم

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان