13/05/1400-10:43

✔️بخشی از رتبـه های برتـر دانش آمـوزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغـدیـر بابل در کنـکور سـراسـری 1400

این موفقیت بزرگ که حاصل تلاش دانش آموزان عزیز، مجاهدت های بی بدیل دبیران،برنامه ریزی منظم و مدون و مراقبـت های همه جانبه دبیـرستان و همچنیـن همراهی خـانواده های محتـرم می باشد را به جامعـه علـمی شهـر تبـریک عـرض می نمـاییـم. #دبیرستان_غیردولتی_الغدیر_بابل #رتبه_اول_مدارس_غیردولتی_استان_مازندران #امتحانات_نهایی #المپیادهای_علمی #کنکور_سراسری

✔️بخشی از رتبـه های برتـر دانش آمـوزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغـدیـر بابل در کنـکور سـراسـری 1400
این موفقیت بزرگ که حاصل تلاش دانش آموزان عزیز، مجاهدت های بی بدیل دبیران،برنامه ریزی منظم و مدون و مراقبـت های همه جانبه دبیـرستان و همچنیـن همراهی خـانواده های محتـرم می باشد را به 
جامعـه علـمی شهـر تبـریک عـرض می نمـاییـم.
#دبیرستان_غیردولتی_الغدیر_بابل #رتبه_اول_مدارس_غیردولتی_استان_مازندران #امتحانات_نهایی #المپیادهای_علمی #کنکور_سراسری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان