16/02/1400-08:45

موفقیت دانش آموزان دبیرستان الغدیر در لیگ علمی پایا

موفقیت دانش آموزان دبیرستان الغدیر در لیگ علمی پایا

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان