06/02/1400-10:00

برگزاری کلاس کنکور درس زیست شناسی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای جعفری

برگزاری کلاس کنکور درس زیست شناسی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای جعفری

برگزاری کلاس کنکور درس زیست شناسی رشته تجربی توسط دبیر ارزشمند جناب آقای جعفری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان