31/01/1400-12:01

آزمایش چهلم فیزیک پایه دهم

موضوع:اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

آزمایش چهلم
فیزیک پایه دهم
موضوع:اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان