07/10/1399-12:14

اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول

اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول

"توانا بود هر که دانا بود"
اجرای برگزاری قدرتمند آزمون غیرحضوری نوبت اول دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل مورخ 99/10/07

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان