20/09/1399-13:36

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در کسـب بورسیـه تحصیلی و دیپـلم رسمی کالـج بین المللی لنـدن در ایـران

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در کسـب بورسیـه تحصیلی و دیپـلم رسمی کالـج بین المللی لنـدن در ایـران

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در کسـب بورسیـه تحصیلی و دیپـلم رسمی کالـج بین المللی لنـدن در ایـران 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان