28/08/1398-11:26

کلاس کنکور دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

کلاس کنکور توسط دبیر ارزشمند جناب آقای گل باباپور در س فیزیک

کلاس کنکور توسط دبیر ارزشمند جناب آقای گل باباپور درس فیزیک 
برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی 
دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان