10/05/1398-08:21

اعلام نتایج

اعلام نتایج آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل پایه دهم

اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته تجربی آزمون ورودی پایه
دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل مرداد 98
*************************************
نفرات اصلی رشته تجربی صفحه 1 

نفرات اصلی رشته تجربی صفحه 2 

نفرات اصلی رشته تجربی صفحه 3

*************************************
اسامی داوطلبان ذخیره آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی
پسرانه الغدیر بابل در رشته تجربی 


*************************************
اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته ریاضی آزمون ورودی  پایه دهم 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه 
الغدیر بابل مرداد 98

*************************************
نفرات اصلی رشته ریاضی صفحه 1
************************************* 

اسامی داوطلبان ذخیره آزمون ورودی دبیرستان غیر دولتی
پسرانه الغدیر بابل در رشته ریاضی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان