10/05/1398-08:09

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3 داوطلبانی که به نتیجه آزمون اعتراض دارند

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان