12/10/1397-11:35

افتخاری دیگر

افتخاری دیگر از دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل کسب رتبه نخست آزمون پیشرفت تحصیلی در بین مدارس غیر دولتی استان

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان