27/09/1397-13:51

دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

کسب رتبه اول در مسابقات آزمایشگاهی بنیاد علمی حریری توسط دانش آموزان عزیز دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان