03/07/1397-08:31

مراسم آغازین مهر ماه 97

مراسم بازگشایی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل مهر 97

مراسم بازگشایی دبیرستان الغدیر مهر 97 
تقدیر از دانش آموزان راهیافته به دانشگاه
دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان