24/05/1397-08:27

برگ زرینی دیگر بر افتخارات دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

کسب رتبه اول کشور در مسابقات فرهنگی هنری در دو رشته نقد ادبی و مقاله پژوهشی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان