18/01/1397-09:55

لیگ علمی پایا کشور

قبولی دانش آموزان دبیرستان الغدیر بابل در لیگ علمی پایا کشور

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان