26/07/1396-11:47

هفته نیروی انتظامی

گزارش هفته نیروی انتظامی با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان