13/07/1396-08:14

محرم

آنجا که اشک پای غمت پا گرفت و بعد... بغضی میان سینه من جا گرفت و بعد...

عزاداری, احیاء خط خون و شهادت,
و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش
تاریخ است «اشك», زبانِ دل است و
«گریه», فریاد عصر مظلومیّت

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان