05/05/1396-14:25

اطلاعیه شماره ( 2 )

*** مهــــــــم ***

ذخیره ها جهت تعیین تکلیف از تاریخ چهارشنبه مورخ 96/5/11 لغایت پنجشنبه مورخ 96/5/13 به دبیرستان مراجعه نمایند

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان