10/03/1396-08:58

نماز شکر

برگزاری نماز شکر در دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان