26/12/1395-09:36

دانش آموزان افتخار افرین مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری

دانش آموزان افتخار افرین مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری رتبه اول استان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

تصویر دانش آموزان افتخار آفرین مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان