19/12/1395-14:48

افتخار آفرینی دیگر دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیربابل

افتخار آفرینی دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل در المپیاد های علمی کشور

افتخار آفرینی دبیرستان غیر دولتی پسرانه  الغدیر بابل در المپیاد علمی کشور

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان