02/12/1395-09:32

مصاحبه با دانش آموخته دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

امیرحسین حبیب زاده


متن مصاحبه با امیرحسین حبیب زاده  دانش آموخته دبیرستان الغدیر

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان