23/11/1395-13:25

اسامی دانش آموزان ممتاز پایه چهارم در امتحانات نوبت اول دی ماه 95

اسامی دانش آموزان ممتاز پایه چهارم در امتحانات نوبت اول دی ماه 95


دانش آموزان ممتاز پایه چهارم رشته ریاضی درامتحانات نوبت اول95

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم رشته تجربی درامتحانات نوبت اول95

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان