13/11/1395-11:13

اسامی دانش آموزان ممتاز پایه سوم در امتحانات نوبت اول دی ماه 95

اسامی دانش آموزان ممتاز پایه سوم ریاضی و تجربی در امتحانات نوبت اول دی ماه 95اسامی دانش آموزان ممتاز پایه سوم ریاضی در امتحانات نوبت اول دی ماه 95


اسامی دانش آموزان ممتاز پایه سوم تجربی در امتحانات نوبت اول دی ماه 95

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان