09/11/1395-09:47

برترین های آزمون نوبت اول پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی

برترین های آزمون نوبت اول پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی


برترین های پایه دهم رشته تجربی  نوبت اول

برترین های پایه دهم رشته ریاضی نوبت اول