09/11/1395-09:27

حضور مهندس جابر رحیمی دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه تهران

حضور جناب مهندس جابر رحیمی دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه تهران از دانش آموختگان این واحد آموزشی در جمع دانش آموزان سال چهارم و سوم حضور یافت و به سوالات مختلف دانش آموزان پاسخ داد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان