09/11/1395-08:39

اردوی دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

اردوی دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی دبیرستان الغدیر در پارک جنگلی بزچفت