24/09/1395-12:18

خجسته میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باد

خجسته میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باد

ز آسمان دل من خورشید و مه برآمد

شب میلاد احمد ، با پورحیدر آمد

همه شادی نمایید که میلادنبی شد

جلوه ی نور صادق ز بعدش منجلی شد

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان