26/07/1395-09:04

راهیابی بی نظیر دانش آموزان الغدیر به دانشگاه در کنکور 95

راهیابی بی نظیر دانش آموزان الغدیر به دانشگاه در کنکور 95

بنر دانش آموزان  رشته تجربی به دانشگاه در کنکور 95

بنر دانش آموزان رشته ریاضی به دانشگاه در کنکور 95

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان