19/07/1395-09:20

دومین همایش درس زیست شناسی توسط دکتر کرامت رئیس دپارتمان زیست شناسی کانون قلم چی کشور

هم اکنون دومین همایش درس زیست شناسی توسط دکتر کرامت رئیس دپارتمان زیست شناسی کانون قلم چی کشور ویژه دانش آموزان سال چهارم رشته تجربی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان