18/07/1395-08:55

گزارش تصویری برنامه های اول مهر

گزارش تصویری برنامه های اول مهر و جلسه انجمن اولیا

گزارش تصویری برنامه های اول مهر ، تقدیر از دانش آموختگان برتر
 و جلسه انجمن اولیا به روایت تصویر جهت دانلود و مشادهده
 از لینک های زیر استفاده کنید .

مراسم آغازین اول مهر و تقدیر از دانش آموختگان برتر

جلسه انجمن اولیا پایه دهم


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان