23/01/1395-13:16

برگ زرین دیگر در کارنامه پر افتخار دبیرستان غیر دولتی الغدیر

افتخار آفرینان دبیرستان الغدیر بابل در لیگ علمی بین المللی پیشگامان پایای کشور مرحله دوم سال تحصیلی 95-94

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان