10/12/1394-11:45

اختتامیه مسابقات آزمایشگاهی شیمی بنیاد علمی حریری

اختتامیه مسابقات آزمایشگاهی شیمی بنیاد علمی حریری - دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان