02/12/1394-09:03

برگزاری لیگ علمی پیشگامان بین المللی پایا

برگزاری لیگ علمی پیشگامان بین المللی پایا در دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان