01/12/1394-13:28

تاثیر تعیین هدف در موفقیت و زندگی

تاثیر تعیین هدف در موفقیت و زندگی - دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان